3848609709?profile=originalStep by Step การสมัคร Medicare Levy Exemption สำหรับใช้ยื่นภาษี

บทความนี้เป็นบทความต่อเนื่องจากบทความที่เขียนไปก่อนหน้านี้เรื่อง  Medicare Levy คืออะไร เราต้องจ่ายหรือไม่ตอนยื่นภาษี?

ครับ


 
ในบทความแรกจะเน้นอธิบายในส่วนการใส่ข้อมูลตอนยื่นภาษีผ่าน  E-Tax  และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่สามารถขอลดหย่อนในส่วนนี้ได้ สรุปคร่าวๆ คือ

 ผู้เสียภาษีที่ไม่มีสิทธิ์ในการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลภายใต้ระบบ Medicare เช่น ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนและผู้ติดตาม   ผู้ถือซ่าชั่วคราว Graduate Visa  , วีซ่า 457 หรือ Working Holiday.  ผู้ถือวีซ่าข้างต้นไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสุขภาพ Medicare   เหมือนคนออสเตรเลียทั่วไป หรือ คนที่สามารถใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลภายใต้ระบบ Medicare ได้

ในการขอยกเลิกการจ่ายเงินสมทบส่วนนี้นั้นเราจะต้อง มีใบรับรองจาก Medicare ว่าเราไม่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์การรักษาพยาบาลในออสเตรเลียภายใต้โครงการประกันสุขภาพ Medicare ซึ่งการที่จะได้ใบรับรองนั้นเราจะต้องกรอกแบบฟอร์ม Medicare Entitlement Statement (รูปและลิงค์ข้างบน)   ถ้าท่านยื่นภาษีผ่าน Tax agent ทางนักบัญชีจะดำเนินการให้เสร็จสรรพ ทั้งเรื่องการยื่นใบสมัครและการรับรองเอกสาร   

สำหรับท่านที่ต้องการยื่นใบสมัครเองก็สามารถทำได้เช่นกัน  โดยทำตามขั้นตอนในบทความนี้ครับ
ฟอร์ม

คำถามข้อที่ 1 ,2,3 และ 4   เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ Tax agent ครับ  ให้ตอบ NO  ในข้อที่ 1 และ 2    ,   ในส่วนข้อที่ 3 และ 4 ให้ข้ามไป

คำถามข้อที่ 5   Do you have a Medicare card?   -  ตอบ NO 

คำถามข้อที่ 6  - 10  ,  เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวผู้สมัครเอง   เช่น ชื่อตาม passport เพศ  วันเดือน ปี เกิด เบอร์โทรศัพท์และ ที่อยู่ปัจจุบันในออสเตรเลีย

ส่วนคำถามข้อที่ 11  What is the postal address you would like all correspondence sent to? – ให้ใส่ที่อยู่ที่จะให้ส่งเอกสารต่างๆไปให้ 
 
คำถามข้อที่ 12  -  ตอบ NO 

คำถามข้อที่ 13  -  What was your country of residence immediately before arriving in Australia?-  ใส่ชื่อประเทศที่ท่านไปอาศัยอยู่ล่าสุดก่อนเดินทางมายังประเทศออสเตรเลีย
 
คำถามข้อที่ 14 –   ระยะเวลาที่ท่านอาศัยอยู่ในประเทศในข้อ 13

คำถามข้อที่ 15-  Did you hold health or medical insurance in that country (e.g. European Health Insurance Card)? - ตอบ NO 

คำถามข้อที่ 16-  Have you lodged an application for permanent residency (other than a parent visa) with the Department of Immigration and Border Protection (DIBP)-  ถ้าไม่ได้ยื่น permanent residency วีซ่าให้ตอบ NO  ครับ   สำหรับผู้ที่ยื่น permanent residency วีซ่าแล้ว   ไม่สามารถขอยกเลิก Medicare Levy ได้   หลังจากนั้นให้ข้ามไปที่ข้อที่ 20

คำถามข้อที่ 20 -   ตอบ NO 

คำถามข้อที่ 21 ตามภาพข้างบน–   ให้ใส่ปีที่จะขอสมัคร Medicare Levy Exemption ไปครับ    ตัวอย่างเช่น   ของปี 2015   ก็ให้ใส่ 1 July 2014 to 30 June 2015 , ของปี 2014   ก็ให้ใส่ 1 July 2013 to 30 June 2014  เป็นต้น    ถ้าจะสมัครมากกว่า 1 ปีภาษี   ให้กรอกข้อมูลแยกกันอีกหนึ่งชุด

คำถามข้อที่ 22 - Which period during the financial year were you not eligible for Medicare benefits?- กรอกข้อมูลลงไปเหมือนข้อ   21

คำถามข้อที่ 23 - Are you leaving Australia permanently before the end of the current financial year? -   ตอบ NO    ยกเว้นคนที่จะยื่นภาษีล่วงหน้าก่อนหมดปีภาษี 

คำถามข้อที่ 24 -   ตอบ YES

คำถามข้อที่ 25- ให้กาช่องเอกสารที่เราจะส่งไปพร้อมกับใบสมัครนี้  
- ใบถ่ายเอกสารหน้าพาสปอร์ต(หน้าที่มีรูป) - Photo page of your passport
- หลักฐานวีซ่าที่ท่านถืออยู่ ในระหว่างปีภาษีที่ท่านสมัคร - Evidence of visa(s) covering the period you are claiming
- ใบถ่ายเอกสารตราประทับขาเข้าออสเตรเลียในพาสปอร์ต  ถ้ามีหลายหน้าก็ให้ถ่ายทุกหน้า - All Australian arrival stamps

ข้อควรระวัง คือ  เอกสารข้างต้น ต้องได้รับการเซ็นต์รับรองจากผู้ที่สามารถเซ็นต์รับรองได้   อย่างเช่น  ตำรวจ ทนาย หมอ นักบัญชี เป็นต้นหลังจากนั้นก็ให้เซ็นต์ชื่อและลงวันที่ในข้อที่ 27 
 
หลังจากเสร็จจากขั้นตอนการกรอกใบสมัคร และเตรียมเอกสารแล้ว   ท่านสามารถส่งใบสมัครไปยัง Department of Human Service  ได้สามทางด้วยกัน  

วีธีที่ 1  ส่งทาง  EMAIL ไปยัง MES@humanservices.gov.au  

วีธีที่ 2  ส่ง Fax ไปยังเบอร์ 1300 554 904

และวีธีที่ 3 ส่งไปรษณีย์ ไปยัง  

Department of Human Services
Medicare Entitlement Statement Unit
GPO Box 9822
ADELAIDE SA 5001

หลังจากยื่นใบสมัครแล้ว ประมาณ6 – 8 สัปดาห์ ท่านจึงจะได้รับจดหมายยืนยันจากทางรัฐบาลว่าท่านไม่มีสิทธ์ในการใช้ผลประโยชน์สวัสดิการรักษาพยาบาล  ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องเสีย Medicare Levy ดูตัวอย่างตามรูปข้างล่างเลยครับ 

ประเด็นเรื่องเวลาก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง ระยะเวลากว่าจะได้รับใบตอบรับจาก Department of Human Services จะใช้เวลาค่อนข้างนาน  ดังนั้นท่านควรวางแผนสมัครตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดการล่าช้าในการยื่นภาษีในปีนั้นๆ

หลายคนเมื่ออ่านจดหมายแว๊บแรก  อาจจะตกใจว่าตัวเองถูกปฏิเสธในการขอยกเลิก Medicare Levy    แต่พออ่านรายละเอียดดีๆแล้ว  จะเข้าใจว่าในจดหมายเขียนไว้ว่า   ท่านไม่มีสิทธ์ในผลประโยชน์การรักษาพยาบาลภายใต้ Medicare   ดังนั้น จึงไม่ต้องเสียภาษีในส่วนนี้ตอนยื่นภาษีปลายปี    สำหรับบทความนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม โพสท์สอบถามข้างล่างได้เลยครับ

สามารถอ่านบทความพร้อมรูปภาพประกอบได้ที่   www.austaxboy.com      

ถ้าเห็นว่าข้อมูลมีประโยชน์ กรุณากดไลค์ www.facebook.com/austaxboy   ด้วยครับ  :)

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip