ใกล้วันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยเข้ามาทุกที ซึ่งปีนี้ วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 (ค.ศ.2018) และมาพร้อมคำขวัญจากนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ว่า “ รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” เป็นของขวัญที่มอบให้แก่เด็กไทยทุกคน

3851161269?profile=original

ทำไมวันเด็กแห่งชาติของไทย ต้องเป็นวันเสาร์ที่สอง ของเดือนมกราคม

ย้อนกลับไป ในปี พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955) ประเทศไทยมีงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกตามคำเชิญชวนของ นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ  ดังนั้นรัฐบาลในสมัยนั้น จึงส่งเสริมให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ เพื่อตอบรับนโยบายจากสหประชาชาติ งานวันเด็กแห่งชาติเลยถูกกำหนดให้จัดในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม  


ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) ก็ได้เปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นวันเสาร์ที่สอง ของเดือนมกราคมแทน เนื่องจากหมดฤดูฝน และเป็นวันหยุดราชการ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

วันเด็กของแดนจิงโจ้

ออสเตรเลียก็มีวันเด็กเช่นเดียวกัน โดยกำหนดให้วันพุธที่สี่ ในเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กสากล หรือ Universal Children's Day ซึ่งวันเด็กสากล ถือเป็นส่วนหนึ่งของ Children’s Week ด้วย และในปี  2561 (ค.ศ.2018) นี้ Children’s Week อยู่ระหว่างวันเสาร์ที่ 20 - วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม และ วันเด็กสากล คือวันพุธที่ 24 ตุลาคม นั่นเอง    

กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่าง Children’s Week ทั้งภาครัฐและเอกชน จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถ ทักษะส่วนตัว และทักษะพิเศษกันอย่างเต็มที่ ให้สนุกสมวัย โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว หรือฐานะทางสังคม เช่น กิจกรรมศิลปะ Paper Sculpting ที่โรงเรียนประถมเป็นต้น

3851161287?profile=original

 

แหล่งอ้างอิง: Children's Week Council of Australia

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ 
วันหยุดรัฐ Victoria ประจำปี 2018

3851137453?profile=original

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –