ขณะนี้ ชาติบ้านเมืองที่เรารักและหวงแหน กำลังถูกทำลายลงจากปัญหาทุจริตโกงกิน และการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ ยังไม่สายเกินไปหากไทยทุกคนร่วมมือกัน ขอเชิญท่านร่วมทำหน้าที่ปกป้องรักษาชาติไทย ด้วยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างสันติต่อต้านการทุจริตโกงกิน (ใส่หน้ากากขาว ชูป้าย ถ่ายรูปในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม เวลา 13.00 . บริเวณปากทางเข้า Princes Walk ข้าง Federation Square ในเมือง Melbourne

http://www.facebook.com/VMelbourneAustralia

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –