สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

มีความคล่องตัว  เรียนรู้ไว สามารถทำงานแบบ multitask ได้

รายได้วันละ $120 + com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครงานได้ที่ 0422253954

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –