Salt Stone Massage

รับสมัครพนักงานนวด หญิง.

252 jasper rd, McKinnon. $30 / 1ชม. โทรมาสอบถามวันที่จะทำงานรึพูดคุยก่อนได้, ถ้าไม่มีประสบการณ์ เรามีเทรนนิ่งให้ แล้วส่มารถเริ่มงานได้เลย. Good earn and flexible time. Special Tuesday & Sunday needed.

เบอร์ติดต่อ : 0457003928

ร้านใหม่ในสถานีแบล็กเบิร์นต้องการพนักงานทำงาน พิเศษวันพุธวันเสาร์และวันอาทิตย์ รายได้ดี

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –

ปรึกษาและสอบถามโปรโมชั่นพิเศษ  
สำหรับคนไทย