มองจากฟ้า

Administrator
Views: 105
Get Embed Code
เราจะอยู่อย่างที่พ่อทำ ยึดตามคำที่พ่อสอน เพื่อให้ทุกครั้งที่พ่อมองลงมา จะเห็นว่าลูกๆทุกคนจะช่วยกันดูแลแผ่นดินนี้ของพ่อ ให้สวยงามยั่งยืนตลอดไป credit: KFC Thailand

You need to be a member of newaussietip to add comments!

Join newaussietip

E-mail me when people leave their comments –