เสมอ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ [Live]

Views: 120
Get Embed Code
อดทนกล้ำกลืน เพื่อรอคอยวันหนึ่งคงพบชัย เพื่อนจะเดินฝ่าไป หรือรอคอยเวลา... กี่วันเดือนปี ผ่านทางชีวิต หลากหลาย ซอกซอนซ้ำๆ โค้งๆซ้ำๆวนๆ หลีกหนีไม่พ้นไม่หลงทาง ...

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

E-mail me when people leave their comments –